Om Nova Forte

Kriterierna för företaget är följande:
● Det övergripande ändamålet är att genom arbete inkludera och integrera Människor, som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.
● Skapa delaktighet för medarbetarna.
● I huvudsak återinvestera vinster i egna eller liknande verksamheter
● Vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
● Hushålla med de mänskliga och materiella resurserna
● Motverka social utslagning genom att ge arbete, som ger en stor ekonomisk samhällsutveckling utöver ett tillvaratagande av humankapitalet.
● Arbeta holistiskt. Helhetssynen på medarbetaren innebär bl a att ta initiativ/samordna så många faktorer som möjligt, som är viktiga för medarbetarens utveckling.
● Arbeta utifrån hälsofrämjande aspekter som meningsfullhet, delaktighet och begriplighet. Detta ger en personlig utveckling i positiv riktning så att såväl självkänsla som självförtroende stärks.

De tre hållbarhetsperspektiven samt kvalitet kommer att vara grunden för verksamheten och det kommande ledningssystemet.

NovaForte har ambitionen att certifiera sig som ett arbetsintegrerande socialt företag.