Om Nova Forte

Verksamhet

Som ett ASF har vi två ben att stå på. Det ena är att arbetsträna personer. Det finns ett stort behov att arbetsträna och anställa personer som är långtidsarbetslösa, både på en strukturell samhällsnivå och givetvis på den individuella nivån. Detta sker genom att sluta avtal med Arbetsförmedlingen, kommun, Försäkringskassan och privata aktörer.

För att lyckas med detta fordras meningsfulla arbetsuppgifter, som är lika de som finns på den öppna arbetsmarknaden. Detta utgör det andra benet som består i att sälja produkter och tjänster.

NovaFortes ”verktyg” är ledsagning, städ, RUT arbeten.

Kriterierna för företaget är följande:
● Det övergripande ändamålet är att genom arbete inkludera och integrera Människor, som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.
● Skapa delaktighet för medarbetarna.
● I huvudsak återinvestera vinster i egna eller liknande verksamheter
● Vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
● Hushålla med de mänskliga och materiella resurserna
● Motverka social utslagning genom att ge arbete, som ger en stor ekonomisk samhällsutveckling utöver ett tillvaratagande av humankapitalet.
● Arbeta holistiskt. Helhetssynen på medarbetaren innebär bl a att ta initiativ/samordna så många faktorer som möjligt, som är viktiga för medarbetarens utveckling.
● Arbeta utifrån hälsofrämjande aspekter som meningsfullhet, delaktighet och begriplighet. Detta ger en personlig utveckling i positiv riktning så att såväl självkänsla som självförtroende stärks.

De tre hållbarhetsperspektiven samt kvalitet kommer att vara grunden för verksamheten och det kommande ledningssystemet.

Nova Forte har ambitionen att certifiera sig som ett arbetsintergrerande socialt företag.